ขณะนี้คุณลูกค้ากำลังชมโซน ส่วนที่ 1 โดยแบ่งประเภทห้องดังนี้

รูปภาพ

ข้อมูล

ชื่อประเภทห้อง
Superior Room

ลักษณะ
1-4 ท่าน

ราคาตั้งแต่
1500 ถึง 2200 บาท